Gyvenimo kokybės tyrimai Lietuvoje

Užsakovas: LR Finansų ministerija, 2014, 2015, 2020

Europos Sąjungoje ir kitose pasaulio šalyse, o pastaraisiais metais ir Lietuvoje daug dėmesio skiriama visuomenės gyvenimo kokybės apibrėžimui ir gyvenimo kokybės pokyčių matavimui. Tuo metu, kai Europos Sąjungoje buvo kuriamas Eurostat gyvenimo kokybės modelis ir vystomas gyvenimo kokybės rodiklių rinkinys, Lietuvoje buvo atliekami vertinimai, skirti ES fondų investicijų poveikiui gyvenimo kokybei šalyje, savivaldybėse ir regionuose išmatuoti:

Atliekant ES struktūrinės paramos poveikio gyvenimo kokybei, socialinės atskirties ir skurdo mažinimui Lietuvoje vertinimą (2014) ESTEP ekspertai sudarė gyvenimo kokybės indeksą, skirtą gyvenimo kokybės pokyčiams šalyje matuoti ir apskaičiavo indekso reikšmes 2007-2012 m. Šio vertinimo rezultatus 2016 m. birželį vykusioje Europos vertintojų konferencijoje Europos Komisijos Regioninės politikos ir miestų generalinis direktoratas pripažino reikšmingiausiu nacionaliniu poveikio vertinimu, atliktu Sanglaudos politikos srityje.

Atliekant 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimą (2015) šalies lygio gyvenimo kokybės indeksą ESTEP tyrėjai pritaikė gyvenimo kokybės pokyčiams savivaldybių lygiu matuoti ir atliko indekso bei atskirų jo dimensijų subindeksų reikšmių 2007-2014 m. skaičiavimus.

2020 m. Finansų ministerijos užsakymu ESTEP rengia gyvenimo kokybės augimo modelį, kurio pagalba bus galima kiekybiškai vertinti ir prognozuoti valstybės pajamų ir išlaidų dydžio bei struktūros pagal funkcinę ir ekonominę klasifikaciją įtaką pagrindiniams gyvenimo kokybės rodikliams Lietuvoje. Planuojama, kad kuriamą modelį sudarys du modeliavimo instrumentai: makroekonometrinis modelis ir mikrosimuliacinis modelis.