Projektai

Integracijos į ES patirties perdavimas

Rengdamasi narystei ES Lietuva įgijo unikalią integracijos į ES patirtį, kuria gali pasidalinti su kitomis šalimis. Nuo 2004 m. ESTEP įgyvendina techninės pagalbos projektus ir konsultuoja narystės ES siekiančias šalis ES reikalų koordinavimo, ES integracijos planavimo, asociacijos susitarimų su ES įgyvendinimo, nacionalinės teisės derinimo su ES aquis klausimais. ESTEP teikiamos konsultacijos padeda narystės ES siekiančioms šalims efektyviai spręsti integracijos į ES klausimus. Gruzijoje, Ukrainoje, Moldovoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Armėnijoje, Makedonijoje esame įgyvendinę daugiau nei 15 tarptautinių techninės pagalbos projektų, susijusių su integracijos į ES patirties perdavimu šioms narystės siekiančioms šalims.

Toliau pateikiame svarbiausių mūsų projektų sąrašą integracijos į ES patirties perdavimo srityje:

Užsakovas: LR Užsienio reikalų ministerija, 2018/03 – 2018/09

Šio projekto tikslas – stiprinti Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos institucijų, atsakingų už Asociacijos susitarimų įgyvendinimo koordinavimą valstybiniu lygiu, valstybės tarnautojų gebėjimus, ypač derinant teisę ir koordinuojant Asociacijos susitarimų įgyvendinimą, taip pat skatinti Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos institucijų bendradarbiavimą tarpusavyje, keitimąsi patirtimi, bendrų įgyvendinimo problemų sprendimą. Projekto metu Europos integracijos patirties turintys Lietuvos ekspertai konsultavo Ukrainą, Gruziją ir Moldovą asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimo klausimais, sprendžiant visoms trims valstybėms aktualias problemas. 2018 m. rudenį Kijeve surengtas trišalis seminaras, kuriame Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos specialistai ir Europos integracijos ekspertai aptarė ir apibendrino visų trijų šalių patirtį Europos integracijos srityje. Renginyje pristatyta ESTEP ekspertų atlikta Rytų Partnerystės valstybių ryšių su ES ir modernizacijos perspektyvų analizė.

Projektas prisidėjo prie sklandesnio Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimo, nuoseklesnio planavimo, sustiprino trijų šalių bendradarbiavimą tarpusavyje, taip sukuriant geresnes prielaidas nuolatiniam dialogui tarp trijų asocijuotų šalių. Gretutinis projekto poveikis – Lietuvos prestižo Rytų partnerystės politikos bei vystomojo bendradarbiavimo srityse didinimas, taip pat akademinės patirties šioje srityje, gautos įgyvendinant projektą  „EU-STRAT – The EU and Eastern Partnership Countries: an Inside-Out Analysis and Strategic Assessment“, aktualizavimas.

Projektas finansuotas URM Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis.

Užsakovas: LR Užsienio reikalų ministerija, 2016/06 – 2017/05

Šiuo projektu buvo siekiama sustiprinti Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos institucijų ir valstybės tarnautojų gebėjimus geriau koordinuoti Europos integracijos procesus, taip pat su Europos Sąjungos institucijomis bei ES atstovybėmis šiose šalyse diskutuota, kaip galima pasiekti didesnio Ukrainai, Gruzijai ir Moldovai skiriamos ES paramos veiksmingumo. Projekto metu Europos integracijos patirties turintys Lietuvos ekspertai konsultavo Ukrainą, Gruziją ir Moldovą geresnio asociacijos sutarčių su ES, įskaitant sutartį dėl Glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškos laisvosios prekybos zonos (angl. Deep and comprehensive free trade area, DCFTA), įgyvendinimo horizontaliaisiais ir sektoriniais klausimais. Projektas sustiprino Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos Europos integracijos reikalų koordinatorių, sektorinių ekspertų bei teisininkų, dirbančių valstybės tarnyboje, analitinius ir pedagoginius gebėjimus, taip tikintis, kad projekto inicijuotuose tyrimuose, mokymuose, teminiuose seminaruose, studijų vizituose į Lietuvą dalyvavę šių šalių valstybės tarnautojai toliau gebės sėkmingai mokyti savo kolegas. Projekto metu apibendrinta Europos reikalų koordinavimo geroji patirtis ir aptarta, kaip šią patirtį šalys galėtų panaudoti sėkmingesniam asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimui.

Projektas ne tik prisidėjo prie sklandesnio Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimo, bet ir sustiprino bendradarbiavimą tarp šalių kelias lygiais – Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos ryšius su Lietuva ir tarpusavyje, leido užmegzti kontaktus su Lietuvos valstybės institucijomis ir toliau savarankiškai bendradarbiauti tarpusavyje dalinantis gerąja Europos integracijos praktika. Projektas sustiprino koordinuojančiųjų institucijų (naudos gavėjų) ryšius su ES atstovybėmis, paskatino aptarti ir geriau suvokti sąryšį tarp Europos integracijos akademinės sampratos ir praktinio įgyvendinimo ir jį tikslingai išnaudoti. Projektas kartu pasitarnavo Lietuvos prestižo Rytų partnerystės politikos bei vystomojo bendradarbiavimo srityse didinimui.

Projektas finansuotas URM Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis.

Užsakovas: LR Užsienio reikalų ministerija, 2014/10 – 2015/05; 2015/09 – 2016/03

Projekto tikslas – perduoti Lietuvos sukauptą patirtį ir padėti Ukrainos vyriausybei sukurti (konsoliduoti) efektyvią ES reikalų ir reformų koordinavimo sistemą, įgyvendinti ES ir Ukrainos Asociacijos sutartį, ypatingą dėmesį skiriant būtinoms ekonominėms reformoms. Projekto metu ilgalaikis ekspertas iš Lietuvos Nerijus Udrėnas Ukrainai teikė konsultacijas bei techninę pagalbą dėl efektyvios ES reikalų ir reformų koordinavimo sistemos sukūrimo bei ES ir Ukrainos Asociacijos sutarties įgyvendinimo (įskaitant susitarimą dėl Glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškos laisvosios prekybos zonos (angl. Deep and comprehensive free trade area, DCFTA) bei būtinų ekonominių reformų. Reaguojant į Ukrainos vykdomosios valdžios institucijų poreikius, pasitelkti trumpalaikiai ekspertai konsultavo Ukrainos atsakingas institucijas Asociacijos sutarties įgyvendinimo bendraisiais ir sektoriniais klausimais, taip pat padėjo planuojant ir įgyvendinant ekonomines reformas. Ukrainos vykdomosios valdžios institucijų atstovų studijų vizitų į Lietuvą metu jiems perduota geroji Lietuvos patirtis, taip keliant Ukrainos vykdomosios valdžios institucijų atstovų kompetenciją ES reikalų koordinavimo, ES ir Ukrainos Asociacijos sutarties įgyvendinimo srityje.

Aukšto lygio ekspertinės konsultacijos padėjo sustiprinti Ukrainos atsakingų institucijų gebėjimus efektyviai koordinuoti ES reikalus, planuoti bei įgyvendinti ES ir Ukrainos Asociacijos sutartį, perkelti ir įgyvendinti ES teisės aktus, kartu imantis būtinų ekonominių reformų ir taip greičiau pasiekiant šalies glaudesnės integracijos su ES, kuri skatina politinę, ekonominę ir socialinę šalių modernizaciją, užtikrina saugumą ir stabilumą.

Projektas finansuotas URM Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis.

Užsakovas: LR Užsienio reikalų ministerija, 2014/09 – 2015/11

Projekto tikslas – padėti Gruzijai ir Moldovos Respublikai pasirengti atsakingam asociacijos susitarimų su ES įgyvendinimui: padėti parengti įgyvendinimo institucinę ir procedūrinę infrastruktūrą bei tam reikalingus išteklius taip, kad dauguma suplanuotų priemonių būtų įgyvendintos laiku ir pagal asociacijos sutartyse numatytą grafiką. Atsižvelgiant į Gruzijos ir Moldovos Respublikos valstybės institucijų išreikštą konsultacijų poreikį, projekto metu buvo teikiamos ekspertų konsultacijos asociacijos susitarimų su ES įgyvendinimo bendraisiais ir sektoriniais klausimais. Šioms konsultacijoms ESTEP sutelkė aukšto lygio kvalifikuotus Lietuvos ES reikalų koordinavimo ir sektorinius ekspertus, kurie trumpalaikių misijų į šalis metu konsultavo dėl ES reikalų koordinavimo institucinės sistemos pritaikymo Asociacijos sutarčiai įgyvendinti, Asociacijos sutarties įgyvendinimo planavimo (prioritetų nustatymo, konkrečių darbų suplanavimo, įgyvendinimo koordinavimo ir priežiūros), konkrečių sektorinių asociacijos susitarimų įgyvendinimo klausimų bei Asociacijos sutarties įgyvendinimo darbotvarkės nustatymo, įskaitant teisės derinimo su ES teisynu planavimą. Gruzijos ir Moldovos Respublikos valstybės tarnautojams specialistams  buvo sudarytos galimybės atvykti studijų vizitų į Lietuvą ir pasinaudoti Lietuvos patirtimi, įgyta įgyvendinant asociacijos susitarimus su ES.

Aukšto lygio ekspertinės konsultacijos sustiprino Gruzijos ir Moldovos atsakingų institucijų gebėjimus tinkamai planuoti ir įgyvendinti asociacijos susitarimus su ES, stebėti šių susitarimų įgyvendinimo pažangą. Sėkmingas asociacijos susitarimų su ES įgyvendinimas užtikrina greitesnę bei glaudesnę šalių integraciją su ES, kuri savo ruožtu skatina politinę, ekonominę ir socialinę šalių modernizaciją, tvarų augimą, prisideda prie saugumo ir stabilumo regione.

Projektas finansuotas URM Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis.

Užsakovas: LR Užsienio reikalų ministerija, 2010/08 – 2010/11-01

Šiuo projektu siekta sustiprinti Valstybinio teisės derinimo departamento (angl. State Department for Legal Approximation, SDLA) prie Ukrainos teisingumo ministerijos darbuotojų administracinius gebėjimus analizuoti ES teisės aktus, planuoti jų perkėlimą į nacionalinę teisę ir juos tinkamai įgyvendinti. SDLA yra Ukrainos teisės aktų derinimą su ES teisynu koordinuojanti institucija Ukrainoje. Projekto metu Lietuvos ekspertai pasidalino Lietuvos gerąja praktika, naudinga Ukrainos valstybės institucijoms kuriant ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo sistemą, taip pat atskirais konkrečiais teisės perkėlimo ir/ar įgyvendinimo klausimais. Lietuvos pagalba šiais klausimais ypač vertinga, kadangi, remiantis Pasaulio banko tyrimu, 2006 m. Lietuva buvo pripažinta ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo nacionalinės sistemos sektinu pavyzdžiu ES 27 valstybėms narėms. Projekto metu ypatingas dėmesys buvo skirtas vidiniams koordinuojančios institucijos ir išoriniams organizaciniams ir proceso valdymo gebėjimams stiprinti. Taip pat SDLA suteikta pagalba analizuojant konkrečius su ES teisės aktų perkėlimu ir įgyvendinimu susijusius probleminius klausimus.

Projekto įgyvendinimo metu perimta geroji Lietuvos sisteminė praktika ir ekspertinės žinios padėjo SDLA pasirengti suplanuoti ir tinkamai koordinuoti Ukrainos ir ES Asociacijos sutartyje numatytą teisės harmonizavimo programą. Bendrai projektas prisidėjo prie glaudesnės Ukrainos integracijos su ES.

Projektas finansuotas URM Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis.

Užsakovas: Europos Komisija, 2010/01 – 2012/01

Pagrindinis šio projekto tikslas – toliau stiprinti Bosnijos ir Hercegovinos Europos integracijos direktorato (angl. Directorate of European Integration, DEI), kuris yra pagrindinė ES integracijos procesą koordinuojanti ir jam vadovaujanti institucija, ir kitų šiame procese dalyvaujančių Bosnijos ir Hercegovinos institucijų, Europos integracijos direktorato partnerių gebėjimus.

Projekto metu suteikta techninė pagalba, konsultacijos ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo horizontaliaisiais ir sektoriniais klausimais, administracinių gebėjimų stiprinimo paslaugos, mokymai valstybės tarnautojams, atlikti tyrimai dėl Bosnijos ir Hercegovinos Europos integracijos koordinavimo sistemos valdymo tobulinimo, pateiktos rekomendacijos, kaip padidinti Europos integracijos direktorato veiklos efektyvumą. Projektas apėmė visų DEI padalinių – Strateginio skyriaus, Teisės derinimo skyriaus, ES paramos koordinavimo skyriaus, Vertimo skyriaus – gebėjimų stiprinimą ir prisidėjo prie Bosnijos ir Hercegovinos progreso siekiant ES kandidatės statuso.

Europos Komisijos lėšomis finansuotą projektą ESTEP įgyvendino kartu su partneriais East West Consulting (Belgija), EURECNA SPA (Italy), Lucid Link (Bosnija ir Hercegovina).

Užsakovas: Europos Komisija, 2005/10 – 2007/03; 2007/06 – 2009/08

Gruzijos-Europos politikos ir teisinių patarimų centro (GEPLAC) veiklos misija – skatinti politinę, ekonominę ir socialinę Gruzijos konvergenciją su ES. Šio projekto tikslas – teikti teisines ir politines konsultacijas Gruzijos Vyriausybei, Gruzijos Europos ir Euro-Atlantinės integracijos biurui, Parlamentui, ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms įgyvendinant Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą ir Europos kaimynystės politikos Veiksmų planą. Vienas svarbiausių projekto komponentų – konsultacijos dėl nacionalinės teisės derinimo su ES teise bei teisinių reformų. Projekto metu taip pat buvo rengiami mokymai valstybės tarnautojams, kuriuose buvo gilinamos jų žinios teisės derinimo ir ES integracijos klausimais.

Europos Komisijos lėšomis finansuotas GEPLAC projektas buvo tęstinis, vykdytas atskirais etapais. ESTEP kartu su partneriais Altair Asesores S.L. (Ispanija), British Council (Jungtinė Karalystė), Georgian Foundation for Strategic and International Studies (Gruzija) įgyvendino GEPLAC projekto V-ąjį ir VI-ąjį etapus.

Užsakovas: Europos Komisija, 2006/07 – 2009/06

Ukrainos-Europos politikos ir teisinių patarimų centro (UEPLAC) veiklos misija – skatinti politinę, ekonominę ir socialinę Ukrainos sanglaudą su ES. Projekto tikslas – gilinti Ukrainos valdžios institucijų darbuotojų žinias ir stiprinti jų gebėjimus derinant nacionalinę teisę su ES principais ir acquis nuostatomis tose srityse, kurios numatytos Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime bei Europos kaimynystės politikos veiksmų plane. Daugelis projekte vykdytų veiklų buvo susijusios su ES teisės derinimu: teikiamos konsultacijos dėl metinio teisės derinimo plano parengimo, atitinkamų teisės aktų priėmimo ar pataisymo, stiprinami Ukrainos valdžios institucijų gebėjimai tinkamai įgyvendinti nacionalinės teisės derinimo su ES teise veiklas bei nustatyti prioritetines teisės derinimo sritis, organizuojami mokymai šiais klausimais. Projekto metu suteikta techninė pagalba Ukrainos ministerijoms ir Parlamentui, taip pat nevyriausybinėms organizacijoms įgyvendinant Partnerystės ir Bendradarbiavimo susitarimą bei Europos kaimynystės politikos veiksmų planą.

Europos Komisijos lėšomis finansuotas UEPLAC projektas buvo tęstinis, vykdytas  atskirais etapais nuo 1995 m. ESTEP kartu su partneriais European Consultants Organisation (Belgija), Thales Services (Prancūzija), STELLA Consulting (Prancūzija) ir European and Financial Consulting (Lenkija) įgyvendino UEPLAC projekto IV-ąjį etapą.