Projektai

Viešojo valdymo tobulinimas ir mokymai

Nors Lietuvoje yra įdiegta sudėtinga veiklos planavimo ir rezultatų stebėsenos sistema, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 2015 m. atliktoje Lietuvos viešojo valdymo apžvalgoje buvo pastebėta, kad praktikoje vis dar trūksta į rezultatus orientuoto požiūrio ir administracinių gebėjimų. Nuo 2009 m. ESTEP ekspertai Lietuvos viešojo valdymo institucijoms teikia konsultacijas ir prisideda prie strateginių viešojo sektoriaus valdymo tobulinimo Lietuvoje projektų įgyvendinimo, taip pat teikia mokymų paslaugas, skirtas valstybės tarnautojų kompetencijoms stiprinti. 2011-2013 m. ESTEP kartu partneriais (Prancūzijos viešojo administravimo mokykla ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutu) padėjo Lietuvos valstybės tarnautojams pasirengti Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai: daugiau nei 1000 valstybės tarnautojų suteikė reikiamų žinių, praktinių gebėjimų ir pasitikėjimo sėkmingai veikti ES kontekste. Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai vertinamas kaip vienas sėkmingiausių, o ESTEP parengtos mokymų pirmininkauti ES Tarybai programos buvo pritaikytos Estijai, Suomijai ir Slovėnijai šioms šalims rengiantis pirmininkauti ES Tarybai.

Toliau pateikiame svarbiausių mūsų projektų sąrašą viešojo valdymo tobulinimo ir mokymų srityje:

Užsakovas: Centrinė projektų valdymo agentūra, 2018/01 – 2019/12

Projekto tikslas buvo teikti ekspertinę pagalbą LR Vyriausybės kanceliarijai ir LR Finansų ministerijai dėl strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarkos, kuria siekiama didinti orientaciją į rezultatus ir užtikrinti valstybės finansų tvarumą, įgyvendinimo. ESTEP ekspertai įvertino naujo strateginio planavimo ir vidutinės trukmės biudžeto formavimo sistemos modelio realumą, atsižvelgiant į jo taikymo galimybes ir apribojimus (teisinius, institucinius, kompetencijų ir pan.), ir pateikė pasiūlymus dėl modelio tobulinimo.

Užsakovas: Valstybės kontrolė, 2017/04 – 2018/12

Šio projekto tikslas buvo padidinti valstybinių auditų poveikį valstybės lėšų ir turto valdymui bei viešojo sektoriaus valdymo efektyvumui, sukuriant valstybinio audito poveikio vertinimo sistemą. Paslaugų teikimas apėmė šias veiklas ir rezultatus: valstybinio audito poveikio vertinimo metodikos parengimą, 9 valstybinių auditų (finansinių ir veiklos) bandomųjų poveikio vertinimų atlikimą ir Valstybės kontrolės darbuotojų mokymą savarankiškai taikyti parengtą metodiką bei atlikti valstybinių auditų poveikio vertinimus.

Užsakovas: LR Vyriausybės kanceliarija, 2010/01 – 2015/07

2010-2015 m. ESTEP kartu su partneriais Ministro Pirmininko tarnybos (nuo 2013 m. – Vyriausybės kanceliarijos) užsakymu įgyvendino tris didelius veiklos valdymo tobulinimo projektus – Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų analizės ir biudžeto programų vertinimo tobulinimo (VORT-2), Sprendimų poveikio vertinimo sistemos tobulinimo (VORT-3) ir Strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo rezultatų stebėsenos ir vertinimo procesų tobulinimo (RESST). Šie projektai buvo svarbiausios pastarojo dešimtmečio Lietuvos iniciatyvos strateginio planavimo ir į rezultatus orientuoto valdymo sistemų ir gebėjimų stiprinimo srityje. Įgyvendinat šiuos projektus buvo sukurti arba atnaujinti svarbiausi į rezultatus orientuoto valdymo įrankiai ir sistemos (Stebėsenos informacinė sistema, veiklos valdymo, programų vertinimo, funkcijų peržiūros, sprendimų projektų/ numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo ir kt.), o ministerijų darbuotojai konsultuoti ir apmokyti naudoti sukurtus įrankius.

Užsakovas: LR Finansų ministerija, 2011/06 – 2014/05; 2019/03 – 2021/03; LR Žemės ūkio ministerija, 2014/03 – 2017/03; 2018/12 – 2021/12; 2020/8 – vykdoma; 2021/11 – vykdoma

ESTEP kartu su partneriais įgyvendina ilgalaikius techninės pagalbos projektus, kurių tikslas – teikti konsultacijas,  ekspertinę pagalbą ir mokymus ES fondus (Europos regioninės plėtros fondą, Europos socialinį fondą, Sanglaudos fondą ir Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą) administruojančioms institucijoms. Ekspertinė pagalba teikiama visais ES fondų investicijų planavimo ir valdymo klausimais: intervencijų planavimo ir turinio tobulinimo, valstybės pagalbos taikymo, finansinių priemonių naudojimo, institucinės sąrangos ir kitais svarbiais klausimais.

Užsakovas: LR Finansų ministerija, 2017/04 – 2020/04; 2021/12 – vykdoma

Šio projekto tikslas – mokymai ES struktūrinių fondų lėšas administruojančių institucijų darbuotojams. Projekto metu ESTEP ekspertai ir lektoriai, reaguodami į poreikius, parengė daugiau nei 50 mokymo programų ES investicijų programavimo, geresnio planavimo ir stebėsenos, veiksmų programų ir projektų administravimo ir finansavimo klausimais. Ministerijų ir agentūrų, kurioms pavestos ES fondų lėšų administravimo funkcijos, darbuotojai mokėsi intervencijų logikos, stebėsenos rodiklių nustatymo, į rezultatus orientuoto ES fondų valdymo, ES derybų rengiantis finansavimo periodui po 2020 m., taip pat ES fondų investicijų reglamentavimo naujuoju 2021-2027 m. laikotarpiu, horizontaliųjų principų įgyvendinimo, universalaus dizaino, demografijos procesų, statistikos, valstybės pagalbos, išlaidų tinkamumo, pažeidimų administravimo, ES struktūrinių fondų investicijų komunikacijos, viešųjų pirkimų, darbo kodekso nuostatų įgyvendinimo, statybos proceso reglamentavimo, korupcijos ir sukčiavimo prevencijos, viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymo. Socialiniams-ekonominiams partneriams – verslo, NVO, savivaldybių atstovams – surengti mokymai efektyvaus dalyvavimo ES struktūrinių fondų lėšų administravimo procese ir kitomis aktualiomis temomis. Mokymai organizuojami plačiai tikslinei grupei – ministerijų ir agentūrų, kurioms pavestos ES fondų lėšų administravimo funkcijos, darbuotojams, taip pat socialiniams ir ekonominiams partneriams.

Šie mokymai stiprina ES struktūrinių fondų lėšas administruojančių institucijų darbuotojų dalykines kompetencijas – suteikia naujų, aktualių žinių bei praktinių įgūdžių, reikalingų atliekant tiesiogines darbo funkcijas, kelia motyvaciją, taip sukurdami pridėtinę vertę ir patiems darbuotojams, ir institucijoms. Mokymai taip pat sudaro galimybes socialiniams ekonominiams partneriams aktyviau dalyvauti ES fondų administravimo procese, kokybiškiau atstovauti interesus, taip didinant partnerystės efektyvumą ir naudą. Bendrai projektas prisideda prie efektyvesnio ir sklandesnio ES investicijų valdymo Lietuvoje.

Užsakovas: Lietuvos viešojo administravimo institutas, 2011/12 – 2012/09; 2011/04 – 2012/05; 2013/01 – 2013/06; 2014/01 – 2015/06; 2014/12 – 2015/07.

2011–2015 m. ESTEP kartu su partneriais Prancūzijos viešojo administravimo mokykla ir Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutu įgyvendino penkis mokymų projektus, skirtus suteikti Lietuvos valstybės tarnautojoms žinių apie ES bei ugdyti gebėjimus tinkamai atstovauti Lietuvos interesus ES. Unikalias mokymų programas parengė ir mokymus vedė patyrę, aukšto rango buvę ir esami ES ir nacionalinių institucijų darbuotojai, puikiai išmanantys nacionalinių interesų.

Užsakovas: Estijos Vyriausybės kanceliarija, 2016/01 – 2017/05; Suomijos Vyriausybės kanceliarija, 2019/04 – 2019/06; Slovėnijos užsienio reikalų ministerija, 2020/02 – 2021/02 – vykdoma

ESTEP kartu su partneriais Centre for Political and Diplomatic Studies (CPDS) ir Estijos diplomatijos mokykla (Estonian School of Diplomacy) parengė ir vedė mokymus, skirtus Estijos, Suomijos ir Slovėnijos valstybės tarnautojams pasiruošti pirmininkauti ES Tarybai. Projektų metu parengtos mokymų programos „ES institucijos ir sprendimų priėmimo procesas”, „ES teisinė sistema”, „Derybos ES ir tarpkultūrinė komunikacija”, „Bendradarbiavimas ir derybos su Europos Parlamentu”, „Pasirengimas pirmininkauti darbo grupių susitikimams”.

Mokymai padėjo šalims narėms pasiruošti pirmininkauti ES Tarybai.