Lietuva Europos Sąjungoje: transformacija ar imitacija?

Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba, 2013/03 – 2015/09

Šio mokslinio projekto tikslas – išnagrinėti, įvertinti ir paaiškinti Lietuvos europeizaciją, t.y. politinius, ekonominius ir institucinius pokyčius „naujosios Europos“ – pokomunistinių Vidurio ir Rytų Europos (VRE) valstybių, tapusių ES narėmis 2004 ir 2007 m. – europeizacijos kontekste. Pokyčiai nagrinėti valstybės santvarkos, politikos ir viešosios politikos (angl. polity, politics and policy) lygmenyse išskiriant (1) tapatybės ir demokratijos kokybės ir (2) institucijų ir viešosios politikos aspektus. Šis sistemingas lyginamasis tyrimas buvo aktualus ir naujas tiek akademine, tiek taikomąja prasme – jį motyvavo (1) Lietuvos viešosios politikos ir institucinės aplinkos peržiūros poreikiai, įskaitant ir (2) narystės ES patirties į(si)vertinimą, taip pat artėjant (3) Lietuvos pirmininkavimui ES 2013 m., kuris turėjo tapti proga apgalvoti ir viešai įvertinti dalyvavimo ES ir su tuo susijusios kaitos patirtį ir (4) patirties perdavimo galimybes Vakarų Balkanuose ir Rytų Europoje bei (5) viešojo sektoriaus krizės Pietų Europoje, ypač Graikijoje, problemas.

Tyrimas įvertino pokyčius Lietuvoje po narystės ES, nustatė politinių, ekonominių ir institucinių pokyčių pobūdį, taip pat paaiškino vykstančius pokyčius ir jų pobūdį tarptautiniais ES bei kitų tarptautinių veikėjų (NATO) ir vidaus veiksniais, pritaikant pagrindines europeizacijos mechanizmų sąvokas: atitikimo laipsnis, resursų perskirstymas, socializacija, reguliacinė konkurencija ir institucinis prisitaikymas. Kontekstui ir lyginamajai perspektyvai suteikti buvo apžvelgtas europeizacijos pobūdis ne tik VRE, bet ir ES kaimynystėje – Rytų ir Pietryčių Europoje.

Projekto metu suformuluotas ir empiriškai patikrintas modelis, leidžiantis kompleksiškai įvertinti ir paaiškinti kaitos procesus, atlikta europeizacijos procesų analizė. Projekto metu tyrėjų parengtų straipsnių pagrindu išleista monografija „Lietuva ES: transformacija ar imitacija?“.