Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių vertinimas

Užsakovas: Užimtumo tarnyba, 2018/10 – 2020/10

Šio projekto metu sukurta aktyvios darbo rinkos politikos (ADRP) priemonių bei tarpininkavimo įdarbinant ir įdarbinimo tvarumo stebėsenos ir vertinimo sistema. Teikiant paslaugas buvo atlikta Užimtumo tarnybos turimų duomenų analizė, siekiant įvertinti Užimtumo tarnybos informacinėje sistemoje kaupiamų duomenų kokybę ir pakankamumą ADRP priemonių ir įdarbinimo tvarumo stebėsenai ir vertinimui atlikti; išanalizuotos Užimtumo tarnybos taikomas ADRP priemonės, darbo rinkos paslaugos ir jų kombinacijos. Projekto metu sukurta ADRP priemonių ir įdarbinimo tvarumo stebėsenos ir vertinimo sistemos koncepcija, pagrįsta kontrafaktiniais poveikio vertinimo metodais, ir atliktas ADRP priemonių poveikio vertinimas taikant kontrafaktinius poveikio vertinimo metodus (įvertintas 2017 m. taikytų ADRP priemonių grynasis poveikis mikro ir makro lygiu). Atlikus vertinimą parengta ADRP priemonių ir įdarbinimo tvarumo stebėsenos ir vertinimo sistemos metodika ir surengti mokymai Užimtumo tarnybos darbuotojams, kad jie gebėtų savarankiškai taikyti šią metodiką.