ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo koordinavimo Ukrainoje administracinių gebėjimų stiprinimas

Užsakovas: LR Užsienio reikalų ministerija, 2010/08 – 2010/11-01

Šiuo projektu siekta sustiprinti Valstybinio teisės derinimo departamento (angl. State Department for Legal Approximation, SDLA) prie Ukrainos teisingumo ministerijos darbuotojų administracinius gebėjimus analizuoti ES teisės aktus, planuoti jų perkėlimą į nacionalinę teisę ir juos tinkamai įgyvendinti. SDLA yra Ukrainos teisės aktų derinimą su ES teisynu koordinuojanti institucija Ukrainoje. Projekto metu Lietuvos ekspertai pasidalino Lietuvos gerąja praktika, naudinga Ukrainos valstybės institucijoms kuriant ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo sistemą, taip pat atskirais konkrečiais teisės perkėlimo ir/ar įgyvendinimo klausimais. Lietuvos pagalba šiais klausimais ypač vertinga, kadangi, remiantis Pasaulio banko tyrimu, 2006 m. Lietuva buvo pripažinta ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo nacionalinės sistemos sektinu pavyzdžiu ES 27 valstybėms narėms. Projekto metu ypatingas dėmesys buvo skirtas vidiniams koordinuojančios institucijos ir išoriniams organizaciniams ir proceso valdymo gebėjimams stiprinti. Taip pat SDLA suteikta pagalba analizuojant konkrečius su ES teisės aktų perkėlimu ir įgyvendinimu susijusius probleminius klausimus.

Projekto įgyvendinimo metu perimta geroji Lietuvos sisteminė praktika ir ekspertinės žinios padėjo SDLA pasirengti suplanuoti ir tinkamai koordinuoti Ukrainos ir ES Asociacijos sutartyje numatytą teisės harmonizavimo programą. Bendrai projektas prisidėjo prie glaudesnės Ukrainos integracijos su ES.

Projektas finansuotas URM Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis.