ES fondų lėšas administruojančių institucijų darbuotojų ir partnerių dalykinių kompetencijų stiprinimas

Užsakovas: LR Finansų ministerija, 2017/04 – 2020/04; 2021/12 – vykdoma

Šio projekto tikslas – mokymai ES struktūrinių fondų lėšas administruojančių institucijų darbuotojams. Projekto metu ESTEP ekspertai ir lektoriai, reaguodami į poreikius, parengė daugiau nei 50 mokymo programų ES investicijų programavimo, geresnio planavimo ir stebėsenos, veiksmų programų ir projektų administravimo ir finansavimo klausimais. Ministerijų ir agentūrų, kurioms pavestos ES fondų lėšų administravimo funkcijos, darbuotojai mokėsi intervencijų logikos, stebėsenos rodiklių nustatymo, į rezultatus orientuoto ES fondų valdymo, ES derybų rengiantis finansavimo periodui po 2020 m., taip pat ES fondų investicijų reglamentavimo naujuoju 2021-2027 m. laikotarpiu, horizontaliųjų principų įgyvendinimo, universalaus dizaino, demografijos procesų, statistikos, valstybės pagalbos, išlaidų tinkamumo, pažeidimų administravimo, ES struktūrinių fondų investicijų komunikacijos, viešųjų pirkimų, darbo kodekso nuostatų įgyvendinimo, statybos proceso reglamentavimo, korupcijos ir sukčiavimo prevencijos, viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymo. Socialiniams-ekonominiams partneriams – verslo, NVO, savivaldybių atstovams – surengti mokymai efektyvaus dalyvavimo ES struktūrinių fondų lėšų administravimo procese ir kitomis aktualiomis temomis. Mokymai organizuojami plačiai tikslinei grupei – ministerijų ir agentūrų, kurioms pavestos ES fondų lėšų administravimo funkcijos, darbuotojams, taip pat socialiniams ir ekonominiams partneriams.

Šie mokymai stiprina ES struktūrinių fondų lėšas administruojančių institucijų darbuotojų dalykines kompetencijas – suteikia naujų, aktualių žinių bei praktinių įgūdžių, reikalingų atliekant tiesiogines darbo funkcijas, kelia motyvaciją, taip sukurdami pridėtinę vertę ir patiems darbuotojams, ir institucijoms. Mokymai taip pat sudaro galimybes socialiniams ekonominiams partneriams aktyviau dalyvauti ES fondų administravimo procese, kokybiškiau atstovauti interesus, taip didinant partnerystės efektyvumą ir naudą. Bendrai projektas prisideda prie efektyvesnio ir sklandesnio ES investicijų valdymo Lietuvoje.