Ukrainos-Europos politikos ir teisinių patarimų centro (angl. Ukrainian-European Policy and Legal Advice Centre, UEPLAC) IV-ojo etapo projektas

Užsakovas: Europos Komisija, 2006/07 – 2009/06

Ukrainos-Europos politikos ir teisinių patarimų centro (UEPLAC) veiklos misija – skatinti politinę, ekonominę ir socialinę Ukrainos sanglaudą su ES. Projekto tikslas – gilinti Ukrainos valdžios institucijų darbuotojų žinias ir stiprinti jų gebėjimus derinant nacionalinę teisę su ES principais ir acquis nuostatomis tose srityse, kurios numatytos Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime bei Europos kaimynystės politikos veiksmų plane. Daugelis projekte vykdytų veiklų buvo susijusios su ES teisės derinimu: teikiamos konsultacijos dėl metinio teisės derinimo plano parengimo, atitinkamų teisės aktų priėmimo ar pataisymo, stiprinami Ukrainos valdžios institucijų gebėjimai tinkamai įgyvendinti nacionalinės teisės derinimo su ES teise veiklas bei nustatyti prioritetines teisės derinimo sritis, organizuojami mokymai šiais klausimais. Projekto metu suteikta techninė pagalba Ukrainos ministerijoms ir Parlamentui, taip pat nevyriausybinėms organizacijoms įgyvendinant Partnerystės ir Bendradarbiavimo susitarimą bei Europos kaimynystės politikos veiksmų planą.

Europos Komisijos lėšomis finansuotas UEPLAC projektas buvo tęstinis, vykdytas  atskirais etapais nuo 1995 m. ESTEP kartu su partneriais European Consultants Organisation (Belgija), Thales Services (Prancūzija), STELLA Consulting (Prancūzija) ir European and Financial Consulting (Lenkija) įgyvendino UEPLAC projekto IV-ąjį etapą.